Registrácia

Všeobecné obchodné podmienky

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) účastník konferencie THELeaders (ďalej len „Konferencia“) zaslaním požadovaných horeuvedených údajov udeľuje spoločnosti Maxman Consultants, spol. s r.o. (Trenčianska 20, 821 09, Bratislava, IČO: 31 379 842) (ďalej len „Organizátor“) súhlas na spracovanie a správu osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email, firma, telefónne číslo (pri samoplatcoch v rozsahu titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska). Účastník týmto taktiež dáva súhlas na vytvorenie, spracovanie a zverejnenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov zo svojej účasti na Konferencii a jej sprievodných akciách vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, internet, printové médiá) na marketingové účely. Berie pri tom na vedomie, že ako Účastníkovi Konferencie mu nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok na odmenu či inú kompenzáciu. Účelom spracúvania je registrácia osôb na účasť na Konferencii, marketingové účely a zasielanie informácií o plánovaných podujatiach a novinkách Organizátora. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu: info@maxman-consultants.com, alebo na adresu sídla Organizátora. Účastník má taktiež právo informovať sa o rozsahu spracovaných údajov, účeloch ich využitia a tie obmedziť. O svojich požiadavkách môže kontaktovať Organizátora elektronicky na vyššie uvedenú emailovú adresu.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok za účasť na konferencii THELeaders v sebe zahŕňa účasť na všetkých prednáškach prezentujúcich spíkrov, možnosť zúčastniť sa na ľubovoľnom workshope (na základe prihlásenia a prejaveného záujmu), konferenčné a marketingové materiály, občerstvenie počas celodenného programu vrátane obeda, možnosť participovať na sprievodných networkingových aktivitách, ako aj zúčastniť sa galavečera spojeného s odovzdávaním ocenení HRLeader a HRTalent.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Účastník sa zaväzuje uhradiť účastnícky poplatok pred začiatkom konferencie na základe zaslanej zálohovej faktúry. Faktúra využiteľná ako daňový doklad bude vystavená do 15 dní od realizácie samotnej konferencie. V prípade, že sa Účastník po registrácii nemôže konferencie zúčastniť, môže svoju účasť prenechať jemu zvolenému náhradníkovi. Túto zmenu spolu s menom osoby a jeho kontaktnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo oznámi Účastník Organizátorovi na adresu info@theleaders.sk. V prípade, že sa Účastník rozhodne zrušiť svoju účasť úplne a nevyužije možnosť poslať namiesto seba náhradníka, bude mu účtovaný storno poplatok nasledovne:

  • – 5 dní pred konferenciou a menej – 100 % z ceny registračného poplatku
  • – 6 – 10 dní pred konferenciou – 50 % z ceny registračného poplatku
  • – 11 a viac dní pred konferenciou – bez účtovania storno poplatku

ÚČASŤ NA GALAVEČERE

Účastník Konferencie má možnosť zúčastniť sa i na galavečere spojenom s odovzdávaním ocenení HRLeader a HRTalent, ktorý sa bude konať po skončení konferencie. Účasť na galavečere je pre účastníkov Konferencie bezplatná, pozvánka platí iba pre registrovanú osobu a je neprenosná.

NASTAVENIE COOKIES

Webové stránky prevádzkovateľa používajú súbory cookies na zabezpečenie nevyhnutnej funkcionality, ako aj zatraktívnenie webových stránok prevádzkovateľa, zapamätanie si používateľských nastavení a zhromažďovanie štatistických informácií o užívateľoch.